Tema

Mål från läroplanen som vi arbetar mot:

Barnet utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Maria Montessori strukturerade varje ämne mycket noga. Ämnet tas först upp i ett historiskt perspektiv. Hur började det? Vad hände för länge sedan? Man utgår från helheten, så att barnen får en överblick och ser sammanhanget. Detta löper som en tråd genom hela montessoripedagogiken. Barnen ska lära sig alltings samband på jorden. Allt hänger ihop och vi är alla en del av helheten och har vårt ansvar att skydda vår jord.

Tema Vt 2015 - Sagor

Under våren kommer vi att arbeta med sagor.

Det börjar med att en resväska kommer till Tallen. Den har rest över hela världen och träffat många trevliga människor och fått lyssna på olika sagor i de olika länderna.
Vi har samlingar vid världskartan och tittar på bilder på hur naturen i bland annat Europa ser ut.
Vi tittar även på olika kända byggnader från de olika världsdelarna och kommer fokusera på en saga från de olika världsdelarna genom att läsa, dramatisera, leka sagorna, måla dem och göra egna sagor.
Vi har börjat i Europa och sen får vi se vad resväskan har varit nästa gång. Vi väntar med spänning på ett nytt brev från väskan.

Mål från läroplanen för förskolan 98 rev.2010 som vi kommer att sträva emot:
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Tema Höst

Höstterminen 2014
M å l att arbeta mot:

  • Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer
  • Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild
  • Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap(Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Reviderad 2010)

Under ht 2014 arbetar barnen med "Höst". Temat innebär att barnen få kunskap om vad som händer på hösten och vad som finns i vår närmiljö. De ska känna igen och veta om namnen på några av de svenska löven. De träd som vi har valt att fokusera på är: Lönn, Björk, Ek, Rönn, Hassel & Kastanj. Barnen har tillkännagivits de olika lövträden genom att få se, känna och lukta på trädets olika delar. Barnen har uttryckt skillnader i hur trädens olika nötter och frukter såg ut. Vi tittade på kastanjer, hasselnötter och rönnbär. Vi testade att ha lönn-näsor. I början av temat fick barnen göra djur av kastanjer. Vi har med hjälp av kritor kalkerat löv på papper.

Sen kom svampen och då pratade vi om olika svampar och svampens delar. De äldre barnen fick göra en svampbok.

Vi kommer att arbeta med skillnaden på lingon och blåbär. Barnen ska få göra egna bärkorgar.

Vi kommer att titta på hur löven skiftar färg under hösten och på hur naturen omkring oss förändras under årets gång.

Vi avslutar vårt tema med att prata om vad som händer i naturen på hösten.

Jordens utveckling

Under vt. 2014 arbetade barnen med ett tema om jordens utveckling. Utgångspunkten till temat tas utifrån att barnen har visat intresse för hur världen skapades. Vi tog först upp det i ett historiskt perspektiv. Hur började det? Vad hände för länge sedan? Man utgår från helheten, så att barnen får en överblick och ser sammanhanget. Detta löper som en tråd genom hela montessoripedagogiken. Barnen ska lära sig alltings samband på jorden. Allt hänger ihop och vi är alla en del av helheten och har vårt ansvar att skydda vår jord. Vi har utgått ifrån Big bang och talat om för barnen att detta är en av flera teorier om hur världen skapades.

Vi började arbeta med tidslinjen. Barnen fick göra en egen tidslinje som de målade och klistrade dinosaurier och djur på rätt tid. Vi har gjort vulkaner av trolldeg och dinosaurier av gips. Vi gjorde en djupdykning i dinosauriernas period. Vi såg filmer, tog reda på fakta och tittade på olika modeller av dinosaurier. Barnen har uttryckt skillnader mellan de olika dinosauriernas föda och utseende.

Som en avslutning på vårt tema hade vi en utställning på Montessoridagen. Barnen visade stolt upp sina konstverk för föräldrar och andra som kom och tittade.