Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

KÖ OCH INTAGNING

Eketånga Montessoriskola är en fristående skola och vi har ett eget kösystem till vår skola och förskola.

Våra intagningsregler

Fastställda vid extra föreningsstämma 2006-05-31 gällande fr.o.m. 2007-01-01

Eketånga Montessoriskola drivs av en ideell förening med medlemskap i bland annat Svenska Montessoriförbundet. Skolverket/Halmstad kommun har beviljat bidrag till verksamheten för att bedriva enskild förskola (för barn i åldern 3-5 år), förskoleklass (6-åringar), skolbarnsomsorg (fritidshem för barn i åldern 6-9 år) och fristående grundskola (skolår 1-9).

Föreningens styrelse har gett rektor i uppdrag att fatta beslut om intagning av barn/elev i samråd med verksamhetens pedagoger.

De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning. Anmälan görs genom att skriftlig anmälan (anmälningsblankett) skickas till föreningen altenativt anmäla on-line via formulär. Vi ser helst att den undertecknas av båda vårdnadshavarna (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet). Kölistans ordning bestäms i princip av anmälningsdatum.

Förtur

Förtur medges enligt följande ordning:

1) om barnet har syskon som går i någon av föreningens verksamheter alt. har tackat ja till erbjuden plats

2) om barnet går på montessoriförskola/skola i Halmstads kommun

3) om barnet går/gått på montessoriförskola/skola utanför Halmstads kommun

 

Barn med särskilda behov

”För varje elev som genomgår utbildning motsvarande den som ges i grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår i kommunen.”

Ur Skollagen 9 kap. 6 §

Förskola

Plats i förskolan avser barn från och med det år de fyller 3 år till dess de övergår till förskoleklass.

Erbjudande om plats sker i början av det kalenderår då barnet ska börja i verksamheten efter sommaruppehållet. Uppstår vakans under annan del av året erbjuds plats snarast till i kö stående barn med hänsyn taget till gruppens sammansättning gällande ålder.

Förskoleklass

Barn från den egna förskoleverksamheten (Tallen) övergår till förskoleklassen den hösttermin det året då barnen fyller 6 år. Övriga barn, på kö till Eketånga Montessoriskola, erbjuds resterande platser upp till full grupp i ordning enligt kölista och regler om förtur. Erbjudande om plats i förskoleklass sänds ut i november/december. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas inom fyra veckor från det erbjudandet skickats ut. Svar önskas även om platsen inte tas. Efter särskild prövning kan även barn tas emot i förskoleklassen före höstterminen det året barnet fyller 6 år.

Skola

Förskoleklasselev övergår i normalfallet med automatik till skolan då skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år. Föreligger särskilda skäl kan elevens vårdnadshavare efter samråd med rektor och berörda pedagoger fatta annat beslut.

Inflyttning

Om vakans uppstår i förskoleklass och skola erbjuds plats i berörd grupp enligt aktuell kölista.

Barn som går/gått på annan Montessoriskola och som flyttar till Halmstads Kommun skall om möjligt beredas plats.

Fritidsverksamhet

Skolan erbjuder även fritidsverksamhet i mån av plats.

Vid placering

Som förälder åtar du dig att

  • främja ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen, barnen och personalen, samt mellan hemmet och skolan
  • öka din förståelse och insikt om vad det innebär att ha ditt barn i en montessoriverksamhet, t ex genom att delta i studiecirkel
  • hålla dig informerad om vad som händer i verksamheten
  • engagera dig i skolans verksamhet t ex genom att delta vid arbetsdagarna
  • snarast anmäla inkomstförändring (om ditt barn är placerat på förskolan eller har fritidsplats)

 Vi på Eketånga Montessoriskola/förskola åtar oss att

  • skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet
  • arbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande, och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling

 Avgift förskola och fritids

  • Avgiften erläggs i förskott och följer kommunens regler om maxtaxa

 Uppsägning av plats

  • Uppsägningstiden är tre månader räknat från närmast kommande månadsskifte
  • Avgift erläggs under hela uppsägningstiden

FAQ

Hur gör jag för att ställa mitt barn på kö hos er?
Här på hemsidan finns fullständiga köregler och köblankett att skriva ut och fylla i, altenativt anmäla on-line via formulär . Vi ser helst att den undertecknas av båda vårdnadshavarna (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet).

Är det samma köblankett/kölista till förskolan som till skolan?
Ja, vi har en och samma huvudman och barnen köar tillsammans med sina jämnåriga.

Är kölistan offentlig?
Nej, vi lämnar inte ut namn eller köplacering på andra barn i vår kö.
Om misstroende uppstår ang köplacering eller antagning kan du som vårdnadshavare begära granskning av kön genom skolans revisorer (se köblankettens sid 2).

Vilken plats har mitt barn i kösystemet?
Barnen registreras i vår kö efter anmälningsdatum. Vi tillämpar syskonförtur både till förskolan och skolan och dessutom förtur för barn som kommer från annan montessoriverksamhet till skolan.
Mycket kan ändra sig på kort tid och vi kan därför inte ge besked om någon exakt placering i kön förrän vi har påbörjat intagningen i oktober/november.

Varför har mitt barn "halkat ned" i kön?
Uteslutande därför att ett barn med förtur har gått om. Se ovan.

Vilka barn får syskonförtur?
Barn som är folkbokfört på samma adress som ett syskon, halvsyskon eller "plastsyskon" som är inskrivet hos oss har förtur, oavsett om barnet är yngre eller äldre än barnet som redan går hos oss.

Spelar det någon roll hur lång tid mitt barn har gått i annan montessoriverksamhet för att han/hon ska få förtur till förskoleklassen?
Nej, men barnet ska senast varit inskrivet i montessoriverksamhet för att förtur ska gälla, dvs förturen gäller inte om barnet tidigare har gått på montessoriförskola/skola om det vid antagningstillfället är inskrivet i verksamhet med annan pedagogik/inriktning.

Jag vill att mitt barn ska få börja ett år tidigare än sina jämnåriga – är det möjligt?
Om vi känner till detta i god tid och barnet är placerat i kö tillsammans med barnen födda ett år senare så brukar det gå bra, men vi vill att ni diskuterar detta med berörda pedagoger.

Mitt barn är fött sent på året – är det någon idé att sätta upp honom/henne i kö?
Ja, antalet barn varierar i åldersgrupperna och mycket kan ändra sig i kön innan det är dags för intagning.

Varför har inte barn som bor närmast skolan förtur?
Vår skola är öppen för alla och bostadsadressen ska inte vara avgörande för om barnet får plats hos oss. Även barn från andra kommuner är välkomna – skolpengen följer barnet.

Varför tar ni bara in barn på hösten?
I förskolan har vi 21 barn (i åldrarna 3-5 år) och i skolan ca 24 barn i varje klass. Detta barnantal är vad tillstånd, lokaler, pedagogisk personal och övrig organisation är anpassad för.
Barnen från vår förskola går över till förskoleklass på hösten det år som de fyller 6 år och klassen fylls på med barn från annan barnomsorg. Samtidigt antas nya barn på förskolan.
Om något barn slutar hos oss hör vi givetvis av oss, i tur och ordning, till barn i kölistan oavsett när på året detta händer.

Varför måste man både skicka inskrivningsanmälan till er och gå in i kommunens Förskole- och Skolportal för att välja verksamhet?
Vi är en friskola och har därför en egen kö med egna köregler. Halmstad kommuns portal i Hypernet har kommit till främst för att underlätta för er föräldrar då ni gör valet av barnomsorg/skola, men även för att Barn- och ungdomsförvaltningen ska få en bättre överblick. Arbetet med att utveckla portalen fortsätter och vi hoppas hitta ett sätt att samordna våra köer utan att behöva förändra våra köregler.

Finns det något vi som föräldrar kan göra för att öka chanserna att få in vårt barn på Eketånga?
Nej, inget annat än att göra köanmälan tidigt och om möjligt låta barnet gå i annan montessoriverksamhet tills det är dags att börja förskoleklassen.

Kan man komma och hälsa på hos er?
Har ditt barn blivit erbjuden plats på förskolan/skolan får du/ni givetvis gärna besöka oss innan ni fattar beslut. Tag då i första hand kontakt med förskolan eller berörd lärare för att avtala tid.
Om du bara är nyfiken på vår verksamhet i största allmänhet ser vi helst att du besöker oss när vi har Öppet Hus. Datum för 2024: lördag 4 maj

Stadsvandring

Årskurs 4 och 6 har varit på stadsvandring.

Läs mer

Jonglering

Mellanstadiet har lärt sig jonglera.

Läs mer

Sopsortering & växter

NO-lektion för årskurs 4.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori